Çevre

Çevre
Koç Topluluğu şirketlerinden biri olarak TürkTraktör’ün çevre, enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele politika ve ilkeleri, Koç Holding düzeyinde belirlenen çevre strateji ve politikalarıyla uyumla şekillendirilir. (Koç Topluluğu Çevre Yönetimi Vizyonu’na https://www.koc.com.tr/tr-tr/surdurulebilirlik/cevre-dostu-uygulamalar/cevre-yonetimi adresinden; Koç Topluluğu İklim Değişikliği Stratejisi’ne ise https://www.koc.com.tr/tr-tr/surdurulebilirlik/cevre-dostu-uygulamalar/iklim-degisikligi-ve-emisyon-yonetimi adresinden erişebilirsiniz). Başta Koç Holding’in kabul etmiş olduğu BM Küresel İlkeler Sözleşmesi olmak üzere çevre yönetimine yönelik uluslararası sözleşmeler, standartlar, inisiyatifler ve ulusal mevzuat çerçevesinde belirlenen temel ilke ve prensipler TürkTraktör’ün çevre, enerji ve iklim politika ve yönetim sistemlerinin belirlenmesinde etkili olan unsurlar.

TürkTraktör Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası, merkez ve tüm şubelerimizde yürütülen tasarım, üretim, pazarlama, satış ve satış sonrası iş süreçlerini direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetler için bağlayıcıdır. Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası, çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturulmasını, kaynakların sürekliliğinin sağlanmasını ve yasal / diğer yükümlülüklere uyuma ilişkin temel prensipleri içerir.

TürkTraktör’ün tüm kurumsal politikaları gibi Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası’nın uygulanması, bu alanlarda stratejik vizyonun belirlenerek uygulamada elde edilen performansın takibi TürkTraktör üst yönetiminin sorumluluğunda. Üst yönetim tarafından belirlenen stratejik vizyonun performans artırıcı çalışmalara dönüştürülmesi ise merkez ve üretim tesislerinde örgütlenen çevre ve enerji birimi yönetiminin görevi.
Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası

TürkTraktör, ürün, üretim ve hizmet faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif, çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlar. Çevre, enerji ve iklim değişikliğiyle mücadele sürekli iyileştirme alanları arasında kabul edilir.
Bu amaçla;
• Süreçlerinde, bağlı olduğu tüm yasal ve diğer gereklilikler ile uluslararası işletme standartlarına uyumu temel gereklilik olarak kabul eder.
• Çevre performansına yönelik ölçülebilir, yıllık hedefler belirler; periyodik olarak gözden geçirir ve bu hedeflere ulaşmak için yeterli bilgi, uzmanlık ve ekonomik kaynakların teminini sağlar.
• Çevre ve enerji yönetim sistemlerinin etkinliğini güvence altına almak için periyodik olarak iç denetimler gerçekleştirir, takip edilen standartların geçerliliği bağımsız denetmenlerce periyodik olarak kontrol edilip onaylanır.
• Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir.
• Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir, yeni yatırım ve satın almalarda enerji verimli ürünlerin alınmasını güvence altına alır.
• İklim değişikliği ile mücadele için ürün ve üretim süreçlerinde yenilikçi çözümler geliştirir.
• Çalışanlarını, taşeronlarını, bayi ve tedarikçilerini eğiterek ve sürekli iyileştirme araçları kullanarak, enerji ve su tüketimlerini, atık oluşumunu, su, sera gazı ve diğer hava emisyonlarını en aza indirmeyi hedefler.

Çevrenin korunması konusunda entegre bir yaklaşıma sahip olan TürkTraktör; çevre üzerindeki doğrudan etkilerini, çevre yönetim sistemi kapsamında izliyor, yönetiyor ve ürünlerinin çevre dostu niteliklerini artırıcı operasyonlar yürütüyor.

Bu Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası doğrultusunda TürkTraktör;
• İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılar, çevre ile ilgili yayınları izleyerek, mevcut kanun ve yönetmeliklere uyar.
• Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışır.
• Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlar.
• Çevreye olan etkilerin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlar.
• Çevre kirliliğini, en aza indirmeye çalışarak kontrol altında tutar.
• Planlanan her bir yatırımın çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını ve sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlar.
• Sürdürülebilir kalkınma ilkesini destekleyecek faaliyetlerde bulunur.
• Tüm çalışanlarına ve paydaşlarına çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri verir.
• Çevre amaç ve hedeflerini tüm çalışanlarına, kamuoyuna, yan sanayilerine ve ilgili kuruluşlara duyurur.
• Çevre etkinliklerini, diğer politika unsurlarına destek olacak şekilde yönlendirir.
• Çevre ve enerji performansını sürekli geliştirmeyi taahhüt eder.
• Üretimde ve tüm süreçlerde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapar.
• Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlar ve enerji performansını sürekli geliştirir.
• Enerjinin verimli kullanımı için enerji verimliliğini arttıracak projeler yapar ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunur.
• Çevre yönetim sistemlerinin işleyişine yönelik bilgilendirme notları ve el kitapları hazırlayarak yönetici, çalışan ve ilgili paydaşlarına sunar.
• Şirket içi denetimler, Koç Holding Çevre Denetimi, Çevre Sistem Standartları Bağımsız Denetimi süreçleriyle takip edilen sistem ve standartların etkinliği güvence altına alınır.
• Çevre ve enerji hedeflerine yönelik ölçülebilir göstergeler belirlenir ve yıllık olarak performans takip edilir.
• Elde edilen performans sonuçları TürkTraktör ve Koç Holding üst yönetimlerine çeşitli aralıklarla raporlanır. Performansa yönelik elde edilen geri bildirimlerle gelecek dönemlerde gerçekleştirilecek faaliyetler tespit edilir.
• TürkTraktör, paydaşlarının çevre konularına yönelik bilgi taleplerini, beklenti ve şikayetlerini dikkatle değerlendirir. TürkTraktör paydaşları bu amaçla ilgili birimlere doğrudan erişerek ya da internet sitesinde yer alan iletişim formunu kullanarak ulaşabilir.
• TürkTraktör tüm yeni yatırımlarında ilgili mevzuatın hükümlerine ve Koç Topluluğu Yeni Yatırımlarda Potansiyel Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi İlkeleri’ne uygun olarak çevresel etki değerlendirme çalışmaları yürütür. Bu süreçte ilgili mevzuat gereği biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkiler de ele alınır.
• TürkTraktör tedarikçilerini seçerken kendisiyle benzer çevre yönetim ilke ve standartlarını benimsemiş olmasını bekler. Tedarikçilerin denetimi sürecinde çevre yönetim kriterlerine de yer verilir.

Çevre Dostu Yeşil Bina Erenler Fabrikası
“Çevre Dostu Yeşil Bina’’ konsepti ile 2014 yılı Haziran ayında üretime başlayan Erenler Fabrikası, düşük enerji ve su tüketiminin yanı sıra maksimum güneş ışığı kullanımı ile çevre dostu üretimi desteklemektedir. Enerji verimlilik uygulamaları ve çevreyi koruma stratejileri sayesinde Erenler Fabrikası, LEED Altın Sertifikası’na layık görülmüştür.
İklim Değişikliği Bilinci Yaygınlaştırılıyor
TürkTraktör, tarımsal çevrenin gelecek nesillere kalmasını güvenceye alacak vizyon ve sorumluluk ile hareket ederken iklim dostu olmanın birinci koşulu olan ‘karbon ayak izi’ çalışması ile bundan sonraki tüm sera gazı salım çalışmalarına referans oluşturacak adımı atmıştır. Eş zamanlı olarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem denetimlerini başarı ile sonuçlandırmıştır. 2016 yılı itibarıyla Erenler Fabrikası tam yıl çalıştığı için Enerji Yönetim Sisteminde ve Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırılmalarının Kuruluş Seviyesinde hesaplama ve raporlamalarında baz yıl değişikliği 2015 yılı olarak değiştirilmiştir. 2014 Temmuz ayında, ISO 14064 Sera Gazı Emisyonlarının ve Uzaklaştırılmalarının Kuruluş seviyesinde hesaplanması yapılmıştır. Bu bağlamda sera gazı salınımları ISO 14064 sertifika programı kapsamında hesaplanmakta, izlenmekte, rapor edilmekte ve doğrulanmaktadır. TürkTraktör için iklim değişikliği üzerindeki etkisini azaltmak öncelikli bir hedeftir. Enerji tasarrufunu hedeflemek, TürkTraktör’ün sera gazı envanterini azaltmanın yanı sıra faaliyet giderlerini düşürmesine ve artan enerji fiyatları karşısında riskini azaltmasına katkı sağlayacaktır. Bu konu, sunduğu hizmet ağını sürekli büyüttüğü için enerji ihtiyacı her geçen gün artan TürkTraktör için oldukça önemlidir.
 
TürkTraktör, her yıl yayınladığı Sera Gazı Raporu ile sera gazı emisyonlarındaki gelişimini izlemektedir ve azaltım tedbirlerini de içeren bir sera gazı emisyon stratejisi oluşturmayı hedeflemektedir. Ancak, daha da önemlisi, TürkTraktör, sera gazı raporunu şirket içi ve şirket dışında farkındalığı artırmak için bir araç olarak kullanarak, iklim değişikliği konusunda bilinci artırıp, herkesi harekete geçmeye teşvik etmeyi hedeflemektedir.
 
Önemli Çevre Verimliliği Projeleri
Erenler Fabrikası Bina Otomasyon Sistemi Yenilenmesi
Bina otomasyon sisteminin yazılımı güncellenerek, klima santrallerinin çalışma senaryoları değiştirilmiştir. Isıtma sistemindeki motorlu vana zaman programları ile istenen zamana ayarlanmış, aspiratör fancoil gibi donanımlara zaman programları ilave edilerek daha verimli çalışması sağlanmıştır. Proje ile yıllık 810 MWh elektrik ve 224 MWh termal enerji tasarrufu elde edilmiştir.

 

Erenler Fabrikası Soğutma Kulesi Otomasyon Sistemi
3 adet soğutma kulesinin fan motorlarına sürücü montajı ve otomasyon sistemi yapılarak revizyon öncesi halinde kulede bulunan 3 fan motoru değişik zamanlarda ayrı ayrı devreye girmekte iken revizyon sonrası fanlar devreye girip yeterli sıcaklığı yakaladıktan sonra frekansları düşürülecek şekle getirilmiştir. Projenin 2018 yılına kazanç etkisi 41,5 MWh olup proje ile yıllık 62,2 MWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

 

Ankara Fabrikası Hava Kaçak Kontrol Formları ve Hava Kaçaklarına Daha Hızlı Müdahale Edilmesi
2018 yılı içerisinde düzenlenen 3 adet enerji dedektifi eğitimi ile enerji dedektifi olan kişilerin hava kaçak kontrolleri yapması sağlanarak müdahalelerin gecikmesi önlenmiştir. Proje ile yıllık 72 MWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır. Proje 2018 yılı için etkisi 37 MWh’dir.

 

Ankara Fabrikası Tezgahların Çalışmalarının Düzenlenmesi ve Çalışma Olmadığında Kapatılması
Mesai saati dışında stop konumunda olmayan tezgahların kapatılması ile enerji tüketimlerinin minimum seviyeye çekilmesi sağlanmıştır. Proje 2018 yılı için etkisi 68 MWh’dir proje ile yıllık 112 MWh elektrik tasarrufu elde edilmiştir.

 

Erenler Fabrikası Çay Ocaklarının Astronomik Zaman Rölesi ile Boşa Çalışmasının Önlenmesi
Mola saatleri dışında da açık unutulan dinlenme alanlarında bulunan çay kazanlarının çalışması astronomik zaman rölesi ile kontrol altına alınmış olup, ilgili alanlarda belirlenen mola saatlerine göre çalışması sağlanmıştır. Projenin 2018 yılına etkisi 31,2 MWh olup proje ile yıllık 93,6 MWh elektrik tasarrufu gerçekleşmiştir.

 

Erenler Fabrikası Montaj Alanı Aydınlatmalarının Çalışma Şeklinin Düzenlenmesi
Mesai saati dışında güvenlik amaçlı açık bırakılan 300 armatür %10 dimli olarak yanarken armatür sayısı 30’a düşürülmüştür. Projenin 2018 yılına etkisi 5,19 MWh olup proje ile yıllık 15,5 MWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

 

Ankara Fabrikası Yeni Motor Hattı Led Aydınlatma Projesi
Bu proje ile yeni motor hattı alanında şeffaf panel kullanımı sağlanmış ve ortam lüks değerine göre aydınlatmanın ihtiyaç duyulduğu kadar kullanılması hedeflenmiştir. Projenin 2018 yılına etkisi 41 MWh olup proje ile yıllık 63 MWh elektrik tasarrufu sağlanmıştır.

 

TürkTraktör, çevresel faaliyet ve performans sonuçlarını hem Koç Topluluğu Sürdürülebilirlik Raporları (http://www.koc.com.tr/tr-tr/kurumsal-sosyal-sorumluluk/kss-raporlari) hem de TürkTraktör Yıllık Faaliyet Raporları (http://www.turktraktor.com.tr/yatirimci_genel.aspx?id=372) aracılığı ile tüm paydaşları ile paylaşmaktadır. TürkTraktör tarafından taahhüt edilen ve uygulanan Çevre Vizyonu ve Enerji Politikası, tüm çalışanlara ve ayrıca firma adına çalışan bütün kişilere duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.

 
Önemli Çevre Projeleri
Erenler Fabrikası Su Geri Kazanım Projesi
Arıtılan ve deşarj edilen atık su boyahanede kullanılmak üzere tekrar su geri kazanım ünitesine bağlandı. Endüstriyel su kullanımı, bahçe sulama ve geri yıkama sularında kullanılmak üzere 11.726 metreküp su geri kazanılmıştır.

 

Erenler Fabrikası CIP Yıkamalarında Geri Kazanım Suyu Kullanılması Projesi
Arıtma tesisi ultrafiltrasyon makinesinde geri yıkama sularında normal şartlarda endüstryel su kullanılmaktaydı. Yeni yapılan sistemde endüstriyel su yerine geri kazanım suyu kullanılarak, su tasarrufu gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık olarak yıllık 6300 m3 su tasarrufu sağlanmıştır.


Erenler Fabrikası Kimyasal Arıtmada Kullanılan Kimyasalları Azaltma Projesi
Kimyasal arıtmada kullanılan kimyasallar DOE çalışması yapılarak öncelikle sistemde her bir kimyasalın yüzdelik etkisi analiz edilmiştir. Analizden çıkan sonuçlara göre deney aşamalarında titrasyon analizleri ile minimum kimyasal kullanımı ile max arıtma verimi nasıl alınacağı çalışılmıştır. Belirlenen kimyasal oranları bir ay boyunca kimyasal arıtmada denenmiş ve kimyasal dozajlama optimize edilerek kimyasal tüketimlerinde %24 oranında azaltma sağlanmıştır.

 

Erenler Fabrikası Yeşil Alan Projesi Ecoarea
Fabrika sahası içerisinde vitamin bar, green jim ve sosyal alanlar oluşturarak çevre bilincinin yaygınlaşması hedeflenmiştir. Bu alanlarda kullanılan malzemeler %100 hurda alanından kullanılarak, geri dönüşüm malzemelerden yararlanılmıştır. Alanda biyoçeşitliliği artırıcı faaliyetleri (ağaç ve meyve ağaçları kullanımı) uygulanmıştır.

 

Ankara Fabrikası Atölyelerde Yeşil Alan Projesi
Üretim alanlarında yeşillendirme çalışmaları yapılarak çevre bilinci ve çevre faaliyetleri yaygınlaştırılmıştır. Ek olarak fabrika sahası içerisinde biyoçeşitliliğin artırılması hedeflenmiştir.
Çevre ile İlgili Görüş ve Önerilerinizi Bizimle Paylaşabilirsiniz
Form eklenecek.