İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

İş Etiği, İnsan Hakları, Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele

TürkTraktör faaliyetlerini uluslararası ölçekte kabul görmüş etik ilkeler çerçevesinde yürütmektedir. Koç Topluluğu Etik İlkelerine  (https://cdn.koc.com.tr/cmscontainer/kocholding/media/koc/01hakkinda/uyum/politikalar/koc-toplulugu-etik-ilkeleri.pdf) dayanan ve TürkTraktör Personel Yönetmeliği’nde yer alan Etik Davranış̧ Kuralları ve Uygulama Prensiplerine ilişkin çalışmaları yürütmek üzere “TürkTraktör Etik Davranış Kurulu” oluşturulmuştur. Şirketin isminin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini korumak ve geliştirmek amacıyla belirlenen “Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri” kapsamında şirket faaliyetleri yürütülmekte ve ilgili kurallar şirket web sitesinde, şirket içi iletişimin sağlandığı intranette yayınlanmaktadır.

TürkTraktör Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri dokümanında açıklanan unsurlardan biri de şirketin insan haklarına bakışıdır. Bu konuyla ilgili ilkeler, kökenini Koç Holding’in taraf olduğu UN Global Compact ilkelerinden almaktadır. TürkTraktör’ün rüşvet ve yolsuzlukla mücadelede en önemli kaynağı web sitesinde paydaşların bilgisine sunduğu etik değerlerdir. İş etiği ilkelerinin hayata geçirilmesinde bu ilkelerin başta şirket çalışanları, bayi ve tedarikçiler olmak üzere tüm paydaşların bilgisine internet sitesi üzerinden sunularak benimsenmesini sağlamak oldukça önemlidir.

Bu kapsamda TürkTraktör faaliyetleri genelinde insan haklarının korunmasına özel önem atfetmekte; faaliyetleri kapsamında insan hakları ihlallerinin oluşmasına izin vermeyeceği gibi, bu gibi durumlara taraf olacak eylemlerde de bulunmamaktadır. Diğer taraftan çalışanlara yönelik uygulamalarda başta toplumsal cinsiyet olmak üzere hiçbir bakımdan ayrımcılık olarak görülebilecek davranışlar sergilenmemektedir. 2018 yılında herhangi bir ayrımcılık vakası yaşanmamıştır.

TürkTraktör, operasyonlarında çocuk emeği istismarı, zorla ve zorunlu çalıştırma gibi uygulamalara asla yer vermeyeceği gibi tedarikçi ve iş ortaklarının da bu gibi uygulamalara yönelmemesini beklemektedir. Ayrıca, çalışanlarının örgütlenme ve toplu sözleşme haklarını kullanmaları için uygun ortamı oluşturarak sendikal haklarını desteklemektedir.

TürkTraktör yolsuzluk ve rüşvet konusunda sıfır tolerans politikasını benimsemektedir. İş etiği ilkeleri dahilinde yolsuzlukla mücadeleye yönelik belirlenen maddeler uyarınca çalışanların yerel kültürün izin verdiği minimum ölçülerdeki sembolik hediyeler dışında mali anlamda belirgin bir değere ulaşan ayni hediyeler, nakit para ya da nakit para yerine geçebilecek hediyeler alması ya da vermesi yasaklanmıştır. Bu nedenle rüşvet ve yolsuzluk konusu iç denetim çalışmalarının önemli bir ayağını oluşturmakta, konuya iç denetim sürecinde de yer verilerek kontrol sağlanmaktadır.

TürkTraktör, etik ilkeler gereği hiçbir politik görüş ya da ideolojiyi desteklememekte, politik kuruluşlara, partilere ya da adaylara doğrudan ya da dolaylı olarak destek vermemektedir. Şirket olanaklarının siyasi faaliyetler ya da propaganda amaçlı kullanılmasına olanak tanınmamaktadır. Kamu kuruluşlarıyla sektör genelinin temsil edildiği mesleki ya da sivil toplum kuruluşları aracılığıyla iletişim kurmakta ve talep edildiği takdirde görüş ve bilgilerini iletmektedir. Kamu kuruluşlarının müşterisi olduğu durumlarda ilgili yasaların belirlediği ölçülerde serbest rekabet koşullarına uyumlu şekilde ticari ilişkiler geliştirmektedir. Çalışma ilkeleri gereği hiçbir çalışan şirket etik kurallarına uygun davranması sonucunda şirketin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı zarardan sorumlu görülüp yaptırıma tabi tutulamaz.

Risk Yönetimi

Operasyonlarımızın sürdürülebilirliği ve faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde yarattığımız değerin devamlılığını etkileyebilecek risklerin proaktif bir yaklaşımla yönetilmesi önemlidir. Bu kapsamda operasyonlarımıza yönelik risklerimizi belirliyor, risk yönetimi uygulamaları ile operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Yönetim Kurulu bünyesinde mevcut olan Risk Yönetim Komitesi iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı kez toplanır. Risk yönetiminde önemli bir rolü bulunan Denetim Komitesi ise iç denetim süreçlerinden elde ettiği sonuçlarla risk yönetimi faaliyetlerini destekler. Risk yönetimi kapsamında finansal riskler, stratejik ve operasyonel riskler, çevresel riskler, emniyet, güvenlik ve sağlık riskleri, bilgi teknolojileri riskleri ve yasa düzenleme ve uyum riskleri aktif bir şekilde yönetilir.

İç Denetim

Organizasyon yapısında faaliyetlerini yürütebilmesini sağlamak üzere doğrudan Mali İşler Genel Müdür Yardımcısına bağlı olarak kurulan; risk ve süreç bazlı iç denetim çalışmaları yürütmekte olan İç Denetim Yöneticiliğinin sorumluluğunda yılda 4 defa düzenli olarak iç denetim toplantıları organize edilir. Vaka oldukça yolsuzluk, rüşvet ve diğer suiistimal konuları vaka ile ilgili olan bölümlerin en üst düzey yöneticilerine aktarılmaktadır. Bayi denetimleri de yine aynı bölümün sorumluluğu altında ve ayrıca yan sanayi denetimleri de vaka oldukça düzenli olarak yapılmaktadır. İhbar kanallarından gelen tüm bilgilendirmeler İç Denetim Yöneticiliği tarafından detaylı şekilde incelenmekte, Genel Müdüre, Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına, İnsan Kaynakları Direktörüne ve direkt vaka ile ilgili bölümlerin üst düzey yöneticilerine raporlanmakta ve gerekli ise aksiyonlar alınmaktadır. TürkTraktör İç Denetim Yöneticiliği ve Koç Holding Denetim Ekipleri yolsuzluk denetimlerini de gerçekleştirmektedir.

Çalışanların etik kurallara uyumsuzluk durumlarında belirlenen prosedürler çerçevesinde bildirimde bulunmaları temel bir sorumluluktur. Yolsuzlukla ilgili şüphe çeken davranışları direkt irtibat numaraları üzerinden Koç Holding Denetim Ekibine iletebilmektedirler. Çalışanlar, şirket internet sitesi üzerinden erişilebilen İletişim formuyla (iletişim) yolsuzluk ve diğer suiistimal konularında ihbarda bulunabilmektedir. İletilen tüm ihbarlar İç Denetim Yöneticiliği tarafından değerlendirilmektedir.

Ek olarak Genel Müdür, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, ilgili diğer Genel Müdür Yardımcıları, İnsan Kaynakları Direktörü ve şirket avukatlarının oluşturduğu bir Etik Kurul bulunmaktadır. İç Denetim Yöneticiliğinin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı ile yazdığı rapor son haline getirilerek, Genel Müdür ile mutabık kalınmaktadır. Sonrasında konunun Etik Kurula sevk edilmesine karar verilmesi halinde, söz konusu rapor kurul üyelerinin tamamıyla paylaşılmaktadır. Etik kurul vakayla ilgili kararını yazılı ve imzalı olarak almaktadır. Alınan karara istinaden gerekli tüm aksiyonlar alınmaktadır. İş etiği ve yolsuzluk ihlalleri Koç Holding Denetim Grubu aracılığıyla Koç Holding üst yönetimine de raporlanmaktadır. Raporlama döneminde, iş birimlerinin tamamı iç denetime tabi tutulmuş olup herhangi bir uygunsuz duruma rastlanmamıştır. Dolayısıyla, raporlama döneminde yolsuzluk gerekçesiyle hakkında idari veya hukuki işlem başlatılan çalışan ya da iş ortağımız bulunmamaktadır.

Eğer konu saha çalışanları ile ilgili ise konu ayrıca Disiplin Kuruluna da taşınmaktadır. Disiplin Kurulunda sendika üyeleri de bulunmaktadır.

Etik konulu bayi denetimleri ise yine İç Denetim Yöneticiliğinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Buna göre, 2016 yılında 15, 2017 yılında 26 ve 2018 yılında 31 denetim tamamlanmıştır. 2019 yılı için 30 bayi denetimi planlanmıştır.

Şirket etik ilkelerinin yayınlanmasından, bu amaçla oluşturulan yapı, sistem ve prosedürlerin işlerliğinin takibinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Ayrıca TürkTraktör, bağımsız denetim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen yıllık mali denetimlere, CNH Industrial iç denetim organizasyonu ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü gibi birçok kamu kuruluşu tarafından çeşitli aralıklarla gerçekleştirilen denetim çalışmalarına da tabi tutulmaktadır.